درک درستی از مفهوم جمله ندارم

به نتیجه ای رسیدید اطلاع رسانی کنید

لطفا