این هم یک عکس نوشته

تقدیم به کسانیکه قلب و دل رئوفی دارند

و دلشان را در گرو نگاهی ، داده اند

عشق موتور زندگیست

قدردان این موهبت باشیم