دل یه او دادم بگفتا دست ودلبازی مکن

گفتم ای جانا قبولش کرده طنازی نکن

گفت این قلب ترک خورده نمی آید به کار

مال خود بردار و پیشم قصه پردازی مکن

گفتمش تو اولین و آخرین دلدارمی

خواهشا در راه عشقم سنگ اندازی مکن

گفت این دل پیش از این صد دست را چرخیده است
درس "ملق بازیت" را پیش هر قاضی مکن