تو را از شیر می گیرند

تا بوی کودکیت را از یاد ببری

و این اولین تجربه انسان است

برای از دست دادن چیزی که دوستش می دارد.

 و بعدها یاد می گیری که خیلی چیزها را که دوست داری از دست بدهی

از عروسک هایت

تا آدم های دور و برت

تا پدر،مادر،خواهر،برادر

همسر،فرزند

رفیق ،

سلامتی

و عشق های فراموش نشدنی

 مثل فیلم ها !

گاهی حال دلمان خوب نیست

و گاهی حال جسممان

 باید بدانیم تقدیر دست اوست

و انچه نوشته بی شک اتفاق خواهد افتاد

 اما گاهی دعاهایمان سپر بلا میشود

چه به وقت گرفتاری و چه بیماری و

اما باید دانست

همه ی زندگی،صحنه های یک فیلم است.

 از هر سکانس و صحنه فیلم باید لذت برد

نگران آخر فیلم نباشید

هر وقت فیلم تمام شد خودش می نویسد :

"پایان"