دیوار اعتماد که بشکند

دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود!!!

دیگر به نگاه

به صدا

به پیام فرد هم مشکوک می شوی!!!

دیوار اعتماد حتی وقتی ترک بر می دارد

خیلی چیزها از بین می روند

حرمت از دست رفته

آبرو ، جائی ندارد

محبت جای خودش را به متلک می سپارد!!!

اعتماد که برود

دود سیاهش چشمان مردم عادی را کور می کند

دیگر نه می بینند

و نه تشخیص می دهند

دیوار اعتماد که بشکند

یک درد سخت، همه وجودت را در بر می گیرد

چندی است دیوار اعتماد ما، فرو ریخته است

اما حقیقت این است که وقتی کاری را انجام میدهی

باید شهامت را داشته باشی و تاوانش را هم بپردازی!!!

وقتی مقصر هستی و مسبب بی اعتمادی!!!

هزینه اش را هم باید شخصا پرداخت کنی!!!

گریزی هم نیست

این مرام روزگار است!!!

شاید من مقصرم

ولی الان دارم تاوانش را می دهم

سخت و دشوار