ابتداعا بگویم قصد توهین به هیچ فرد و گروهی را ندارم
نکاتی به ذهنم رسید که دست به قلم شدم و نوشتم
بنابراین خواهشمندم به کسی برنخورد
از همین حالا عذر خواهی می کنم اگر قلم ، خاطری را آزرده می نماید.
*******************
اینجا کجااست؟
بفرمائید صفات زیر ، مربوط به کدام کشور است؟
-----------------------------------
کتاب ، دکور است و روزنامه ، تبلیغات
آزادی ، میدان است و جمهوری ، خیابان
استقلال ، تیم است و شعار ، آسان
شعور ، نایاب است و پینه های دست ، عار!!!
پینه بر پیشانی ، افتخار است و دروغ ، حلال!!
شادی ، حرام است و اعدام ، اصلاح
درد مردم ، بی درمان است و ایمان ،برای عده ای نان
تملق و چاپلوسی را ادب می نامند
و تعهد و پایبندی را امل بازی
همه ، منتقدان با سوادند و خودشان بی عیب و نقص!!!
دروغ میشود ، تقیه
و دین می شود ، وسیله ای برای ترقی