بنام حضرت حق

سالها ناآرام بودم وپر از اضطراب و استرس

ولی فقط چند روز است که با بسم الله گفتن در ابتدای همه کارهایم، به سکینه وآرامش رسیده ام.

همکاری می گفت بنویسید تا هم خاطراتی زیبا بجا بماند و هم با مرور آنها بر تجاربتان اضافه شود.

و من قاصر بودم که چگونه دفترخاطراتم را همه جا با خود ببرم

و شاید گاهی بخواهم کسی نبیند و نخواند

و ناگهان جرقه ای زد و وبلاگ نویسی شد راهکار خلاقانه من!!!

البته قبلا و سالیانی پیش کمی با وبلاگ کار کرده بودم

خواهم نوشت

از خودم

خانواده

دوستان

کار

اداره

کارگاه

و همه آنچه به ذهنم برسد

البته اگر خدا بخواهد.

یا علی