استاد ریاضی در وقتِ خارج از درس، میگفت:

اعداد کوچکتر از یک ،خواص عجیبی دارند .

شاید بتوان آنها را با انسانهای بخیل مقایسه کرد ... مثلا عدد (0.2 = دو دهم) !!!

وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی،

تو را نیز کوچک میکنند.
3×0.2=0.6

وقتی میخواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را با آنها تقسیم کنی و بازگو کنی،

مشکلاتت بزرگتر میشوند.
3÷0.2=15

وقتی با آنها جمع میشوی و در کنار آنها هستی مقدار زیادی به تو اضافه نمیشود

و چیزی به تو نمی آموزند.
3+0.2=3.2

و اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست نداده ای !!!
3-0.2=2.8

زندگی ارزشمندِ خودتان را بخاطر آدمهای کوچک و حقیر، بی ارزش نکنید!