دنیا مکان عجیبی است

و انسان مفهوم گنگی که خیلی ها تا پایان زندگی در نیا ، معنایش را درک نمی کنند

فلسفه زندگی برای مکاتب گوناگون ، متفاوت است:

فلسه زندگی از نظر من در دوشاخه کلی تقسیم میشود:

اول مکاتبی که با فلسفه متافیزیک وفرازمینی ها گره خورده اند

دوم مکاتبی غیر از این دسته

البته در بسیاری از موارد فرق میان این دو به تار موئی بند است

امروز گریزی میزنم به دسته دوم

جماعتی که غربی نام دارند صاحبان مدرن ترین نوع  از فاین دسته از فلسفه زندگی هستند

فلسفه آنها بسیار زیبا و خوب و جذاب و ساده است و مفهوم روشن و واضحی دارد

به نظرم آنها فلسفه را از یونان و قانون را از روم گرفتند وبا هنر سایر ممالک در هم آمیختند و نامش را فلسفه زندگی غربی گذاشتند

گرچه در همین فلسفه هم شاخه ها و شعب زیادی وجود دارد

مثلا فلسفه غربی ساری و جاری در آمریکا که با فلسفه جاری در اروپا تفاوتهای زیادی دارد

اما در کل آنها برای جنبه قابل درک وفهم زندگی اسنانهاتوجه داشته و ارزش قائل هستند و در عین حال به نوعی کرامت ذاتی انسان را هم قبول دارند

آنها برای کرامت انسانها طبقه بندی قائل هستند و برعکس برخی از  مکاتب کرامت را به دسته جات گوناگونی تقسیم می کنند

مثلا حقوق یک شهروند درجه یک با حقوق یک مهاجر رنگین پوست فرق دارد

ادامه دارد....