اقای ناصر پورپیرار معققدند با توجه به واقعه پوریوم

یهودیان قرن هاست در تاریخ دست برده  اند

و ایران از زمان خشایار شاه تا قرن ها بدون دولت بوده

این یعنی

پوچ

همه انچه من باورداشتم برباد رفت

چقدر سخت شد

حالاگیج و مبهوتم

به گمانم بایدنگاهم را تغییر دهم

دیگر نمی دانم چه چیز را باور کنم

دیگر به چشمانم هم اعتمادی ندارم