اگر حداکثر طول عمر یک انسان را در عصر حاضر 100 سال در نظر بگیریم

و اگر دوران طفولیت و زمان های استراحت او را از این صد سال کم کنیم

نهایت چیزی که می ماند به شرط عمر صد ساله

در حدود 45 تا 50 سال است

اینها را گفتم تا بگویم لازم است تغییری ایجاد کنیم

کسانیکه اهل خواندن ومطالعه هستند

به نظر می آید باید تغییر رویه بدهند

باید شیوه های جدید خواندن را بیاموزند

افسوس که آموزش و پرورش ما فقط اسم را یدک می کشد

هر نفر حداقل 12 سال از بهترین ایام زندگیش را در مدارس می گذراند

و آخر سر یک مدرک دیپلم می گیرد

که هیچ ارزشی ندارد

نه میتواند یک نامه خوب بنویسد

نه میتواند یک کلمه انگلیسی صحبت کند

نه یک کلمه عربی ، بلد است

نه از ریاضی چیزی فهمیده

ونه از فیزیک برداشت درستی دارد

فقط عمرش را به بطالت گذارنده

تازه بعد از گرفتن دیپلم ، مشکلات او آغاز میشود

حال سن و سالی دارد

باید کاری پیدا کند

و یا مرارت درد آور کنکور را به جان بخرد

پس مدارس ما چیزی به کسی اضافه نمی کنند

فقط طی 12 سال خواندن ونوشتن را می آموزد

کاش یادمان می دادندگه چگونه زندگی کنیم

چگونه مطالعه کنیم

چگونه حرف بزنیم

چگونه رفتار کنیم

و در حد اعلی ، چگونه آدم باشیم

مخلص کلام آنکه دوستان اهل مطالعه ، به نظرم بهتر است تند خوانی را بیاموزیم

شاید در این مدت کمی که از عمرمان  مانده

تعداد کتابهای نخواند امان را کم کنیم

من شروع کرده ام

چون به کتابهای کتابخانه ام مدیون هستم

قولشان داده ام همه را بخوانم

و میترسم اجلم این فرصت را به من ندهد

باید تندتر بخوانم تا زوردتر کتابهایم را بخوان

گمان می کنم حدودا سه تا چهار هزار کتاب نخوانده دارم

باید شروع کنم

دارد دیر میشود