"راضی باش"

به هر چی اتفاق افتاد

که اگه خوب بود زندگیت  را "قشنگ" کرد و اگه بد بود تو را "ساخت" ..

***********************

"مدیون باش"

به همه آدمای زندگیت

که خوبهایشان بهترین "حس هارا به شما میدهند و بدهایشان بهترین "درس ها را" .

***********************

"ممنون باش"

از آنهائی که به شما یاد دادند

همه شبیه "حرفهایشان" نیستند و همیشه همانجوری که میخواهید "پیش نمیرود"

****************
زندگی همینقدر ساده است ...

ساده