حرف هایی که میزنیم،،،، دست دارند!!!

دست های بلندی که گاهی،

گلویی را می فشارندو نفس فردی را می گیرند !!!

حرف هایی که میزنیم،،،پا دارند !!!

پاهای بزرگی که گاهی،جایشان را روی دلی می گذارند

و برای همیشه می مانند !!!

حرف هایی که میزنیم ،،، چشم دارند !!!

چشم های سیاهی که،

گاهی به چشم های دیگران نگاه میکنند،و آنها را در شرمی بیکران فرو میبرند !!!
پس

مراقب حرفهایی که میزنیم باشیم

زیرا:

سنجیده سخن گفتن از سکوت هم دشوار تر است !!