گرگ روزگار بودیم!

شغال ها هم جرات رویا رویى با ما را نداشتند!!!

حال که توبه کرده ایم

آهو ها هم برایمان خط و نشان می کشند!

درست است که ما رفته ایم اما به آهوها بگویید:

در قلمروی ما با احترام عبور کنند!!!

که توبه گرگ مرگ است !!!