پدر و مادر قد کشیدن فرزندان را میبینند

و فرزندان، آب شدن پدر و مادر را.

این عادلانه نیست!

آنها به حرف آمدنمان، تاتی تاتی کردنمان، مدرسه و دانشگاه رفتنمان، عروسیمان را میبینند

و در مقابلما ثانیه به ثانیه موهای سپید جدید آنها را میشماریم،

خم شدن شانه های آنها را میبینیم و نهایتا رفتنشان را!!!

اما آنجا عادلانه میشود که این فرزندان نیز روزی پدر و مادر خواهند شد.

این پیوندها شگفت انگیز هستند