روزگار کودکی یادش بخیر

چابکی و زیرکی یادش بخیر

یاد آن حوض و درختان حیاط

آب‌بازی‌هایمان یادش بخیر

یاد سرمشق معلم‌هایمان

صفحه های زرد دفترهایمان

دفترکاهی، مدادپرچمی

آن تراش آهنی یادش بخیر

یاد آن فریادهای دوره‌گرد

بستنی و بامیه یادش بخیر

یاد خوابیدن درون پشه‌بند

زندگی ساده و بی‌قید و بند

غصه‌های روز اول در کلاس

گریه های بچه ها و التماس

رقص پرچم با نسیم صبحگاه

در حیاط مدرسه یادش بخیر

رفته ایام و گذشته کودکی

مانده در خاطر صفای کودکی

چون که رسم زندگی باشد عبور

کودکی ما نیز گشته ایم از تو دور

خوش ترین ایام، ایام تو بود

کودکی بر روز و شب هایت
درود