‌جلوی بهزیستی نوشته شده بود :

شیرمادر و مهر مادر جایگزینی ندارد!

اما پدرم مهر مادرم را پرداخت کرد،

گاوی خرید و من با شیر آن بزرگ شدم،

هیچکس حقیقت مرا نفهمید جز معلم ریاضی که همیشه میگفت:

گوساله بنشین ...

*********************

حسین پناهی