ببینید مولانا به چه زیبایی عشق رو معنی کرده...

 ای   که  می پرسی  نشان  عشق  چیست ؟

عشق  چیزی  جز   ظهور   مهر   نیست.
 
عشق   یعنی   مشکلی   اسان   کنی

دردی  از   در مانده ای   درمان  کنی.

در  میان  این  همه  غوغا  و  شر

عشق  یعنی  کاهش  رنج   بشر

عشق  یعنی  گل  به جای  خار  باش

پل  به جای   این  همه   دیوار   باش

عشق  یعنی  تشنه ای  خود  نیز  اگر

واگذاری    آب   را  ،  بر    تشنه  تر  

عشق  یعنی  دشت  گل کاری  شده

در  کویری   چشمه ای   جاری   شده

عشق  یعنی  ترش  را  شیرین  کنی

عشق  یعنی  نیش را  نوشین  کنی

هر کجا  عشق  آید  و  ساکن  شود

هر  چه   نا ممکن   بود ، ممکن  شود