.
آدمهای زندگیتان را یکی یکی بنویسید...

حسادت میکند...خط بزنید

اضافه کاری دارد ...خط بزنید

بهت دروغ میگوید...خط بزنید

خوبی هایت به چشم هایش نمیاد ... خط بزنید

هر وقت تنها شد میاید سراغت... خط بزنید

پشت سرت حرف میزند...خط بزنید

هیچوقت تورا نمیفهمد...خط بزنید

از پشت خنجر میزند...خط بزنید

مکث نکنید فقط خط بزنید

از این نترس که تنها شوید

تنهایی شرف دارد به حضور این ادمها در زندگیتان

شروع کنید اضافی ها را خط خطی کنید...