همه ما در قالب های متفاوت به اشخاص متفاوت خیانت کردیم

روزی که ظرف مادرمان را شکاندیم

و وقتی در جواب سوالش که پرسید :

چه کسی فلان ظرف را شکاند؟

با گفتن نمیدانم خودمان را از مهلکه نجات دادیم

خیانت کردیم

روزی که برگه های مهم پنهان شده بین روزنامه های پدرمان را گم کردیم

و بعد در جواب سوالش با گفتن:

چه برگه ای؟ندیدم! خودمان را نجات دادیم

خیانت کردیم

روزی که دبیر برای نخواندن درس علت را جویا شد

و ما فوت فلان فامیل را علت قرار دادیم

خیانت کردیم

و بعد ها روزی که دلباخته کسی شدیم

اما به بقیه هم نگاه معنی دار کردیم

و با کسی غیر او قول و قرار گذاشتیم و اورا امیدوار به بودنمان کردیم

خیانت کردیم

روزی که همسر کسی شدیم

و در دل با کسی غیر از همسرمان زندگی میکنیم

یا حتی در دنیای مجازی با او صحبت میکنیم خیانت کردیم

روزی که والد یک کودک شدیم

اما به دلیل بی علاقگی به زندگی مشترک با همسرمان خانه را پر از جنجال کردیم

خیانت کردیم

خیانت تنها به بودن در رخت خواب نیست

خیانت در قالب های متفاوت خود را نمایان میکند

و ما غافلیم

گاهی ما حتی به خودمان و احساساتمان هم خیانت میکنیم چه برسد به کسی دیگر...

زندگی کوتاه تر از آن است که با خیانت دفتر زندگیمان را سیاه و لکه دار کنیم

بیائید صادقانه زندگی کنیم.