حکمت چیست؟

حکمت نوعی دانائی نیست ،

فلسفه ھم نیست

و عرفان نظری ھم نیست

و کلمات قصار ھم نیست

واصولاً چیزی قابل اکتساب از دیگران نیست .

حکمت نوعی توانائی روح است و یک مقام معنوی میباشد

ھمانطور که قران می فرماید که :

آنگاه که موسی به کمال رسالت رسید از جانب خداوند حکمت و کتاب وفرقان یافت .

در روایت است که گروھی از دانشمندان به نزد پیامبر اسلام آمدند و دربارۀ حکمت دین اوسؤال کردند .

پیامبر فرمودند که : ما حامل حکمت برای مردم نیستیم بلکه حامل حکم خدا ھستیم و ھرکه این احکام را عمل کند به حکمت آن میرسد .

در واقع حکمت نوری است که حاصل عمل به حکم خداست

و حکیم مظھر حکم خدا می باشد

و لذا دارای نور شفاعت و معرفت و کرامت است و این نور را به قلوب مردمان می تاباند و چه بسا شفا می یابند .

این شفا حاصل القای نور دین است ھمانطور که قرآن شفاست .

به ھمین دلیل در روایتی از حضرت رسول آمده است که کل مؤمنان دارای شفاعت ھستند .

این شفاعت نوری از حکمت است .

کلام حکیمانه یکی از سطحی ترین بروز حکمت از وجود حکیم است

که الّبته دارای بلاغت و قدرت نفوذ خارق العاده ای می باشد و بر قلوب اثر می کند .

یعنی کلام حکیم دروجود مخاطبان بطرزی حیرت آور به فعل در می آید و این ھمان کرامت و شفاعت است

حکمت نور اعمال خالصانه از وجود مخلصین است

و لذا چیزی بنام فرمولھای حکیمانه وجود ندارد

و مقلدین حداکثر مبدّل به عطاران و رمالان و شیادان میشوند.

کلام و دست حکیم شفا بخش است به ھر بھانه ای .

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص 115