براى خودتان یکـ دوست پیدا کنید،

یکـ نفر که تا ابد بماند،

یکـ نفر که حالتان، جانتان، یارتان، بد و خوبتان را، همه را با هم بخواهد،

یکـ نفر که حالش را بپرسید، خوابش را ببینید ..

آدم ها باید غیر از عشق و خانواده،

یکـ نفر را داشته باشند که همهء چیزهایى که نمیشود به آن دو قبلى گفت، به او گفت!

یکـ نفر باید باشد که شما را ازچشم هایتان هم بشناسد ..

هر آدمى باید یکـ نفر را داشته باشد که خیلى دوستش داشته باشد،

یکـ نفر را دوست بدارید و با آن پیر شوید،

اگر عمرمان قرارش به سپیدیست .