خدایا؛

تو تنها روزنه ی امیدی هستی که ؛ هیچگاه بسته نمی شود.

تو تنها کسی هستی که ؛ با دهان بسته هم می توان صدایش کرد.

تو تنها کسی هستی که ؛ با پای شکسته هم می توان سراغش رفت.

تو تنها خریداری هستی که ؛ اجناس شکسته را بهتر برمی دارد.

تو تنها کسی هستی که ؛ وقتی همه رفتند ، می ماند.

تو تنها کسی هستی که ؛ وقتی هم پشت کردند ، آغوش می گشاید.

تو تنها کسی هستی که ؛ وقتی همه تنهایت گذاشتند ، محرمت می شود.

و تو تنها سلطانی هستی که ؛ دلش با بخشیدن آرام می گیرد ، نه با تنبیه کردن.

خدایا؛

امشب برای همه ی دوستانم تو را آرزو دارم.