نمیدانم قد ما کوتاه بود یا قدیم ها برف بیشتر می آمد!!

نمیدانم دل ما خوش بود یا قدیم ها بیشتر خوش میگذشت!!

نمیدانم سلامتی بیشتر بود یا ما مریض نبودیم!!

نمیدانم ما بی نیاز بودیم یا توقع ها پایین بود!!

نمیدانم همه چیز داشتیم یا چشم و هم چشمی نداشتیم!!

نمیدانم آن موقع ها حوصله داشتیم یا الان وقت نداریم!!

نمیدانم چی داشتیم و چی نداشتیم

ولی روزهای خوبی داشتیم ...