با دستهای خالی به دنیا آمده ایم

با دستهای خالی هم از دنیا خواهیم رفت

پس نگران چیزهایی ڪه آرامش را از تو می گیرند نباش

نگرانی, مشڪل فردای تو را از بین نخواهد برد ,

اما آرامشِ امروزت را قطعا از تو خواهد گرفت

ﻧﮕﺮاﻥ ﻓﺮﺩاﻳﺖ ﻧﺒﺎﺵ..

ﺧﺪاﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ و اﻣﺮﻭﺯﺕ , ﻓﺮﺩا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ..

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪا