انواع دروغ!

«دروغ»هم مثل خیلی دیگر از احتیاجات روزمره اجتماع ما انواع و اقسام دارد!

«نوع اول دروغ»

این است که:

من دروغ می گویم.

من می دانم که دروغ می گویم.

ولی شما نمی دانید که من دروغ می گویم.

این یک دروغ طبیعی است که در همه ی کشورها هم همین طور است.

«نوع دوم دروغ»

این است که:

من دروغ می گویم.

من می دانم که دروغ می گویم.

شما هم می دانید که من دروغ می گویم.

این دروغ هم باز قابل هضم است.

«نوع سوم دروغ»

این است که:

من دروغ می گویم.

من می دانم که دروغ می گویم.

شما هم می دانید که من دروغ می گویم.

من هم می دانم که شما هم می دانید که من دروغ می گویم!!!

این احمقانه ترین نوع دروغ است.

دروغی که همه می دانند و کسی را فریب نمی دهد و فقط گوینده را مفتضح می کند و مردم را عصبانی..