جمعه غریب مانده میان شلوغی هفته

جمعه تنهاست

و چون تنهاست غربت دارد

این غم درون جمعه ها هم از همین تنهایی اوست

وگرنه جمعه هم یکی بود مثل بقیه روزها فرقی نداشت که!

تتها ماندن همیشه دردناک است..