خودمانیم ...

بعضی توصیه ها انصافاً خنده دار است !

اینی که میگویی سراغش را نگیر تا خودش دلش تنگ شود ...

غرور داشته باش و اینطور و آنطور باش !!!

آهای فلانی جان !

فرمایشات شما متین ...

ولی فقط تصورکن همه مان مثل هم فکر کنیم ،

همه مان غرور برمان دارد ...

چه میشود ؟

لابد تا آخر دنیا همگی درحسرتِ یک سلام می مانیم ...

و شاید در انتظار، بمیریم!

من که میگویم خودتان باشید ...

هر وقت کودک درونتان دلش هوایِ کسی را کرد ،

بچه شوید و سراغش را بگیرید ...

شاید او تنهاتر از شماست ....

شاید اصلاً آن فردایی که منتظرش هستید در کار نباشد!

عشق که نوبت سرش نمیشود ...!

فلانیِ عزیز و محترم!

عقایدت را به من تحمیل نکن!

من هر وقت دلم تنگ شود ،

سراغش را میگیرم !

لابد لیاقتش را دارد ...

اگر نداشت که ...

دلم برایش تنگ نمی شد !!