به پاهای خودتان موقع راه رفتن نگاه کنید....

دائما یکی جلو هست و یکی عقب...

نه جلویی بخاطر جلو بودن مغرور می شود...

نه عقبی چون عقب هست شرمنده و ناراحت...

چون میدانند شرایطشان داٸماعوض میشود...

روز های زندگی ما هم دقیقا همین حالتند...

دنیا دو روزهست...

روزی باتو ، روزی علیه تو...

روزی که با توهست،مغرور نشو...

روزی که علیه تو هست،ناامید نشو...

هر دو میگذرد...