خدایا:

شاد کن دلی را که گرفته و دلتنگ است

بی نیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است

خدایا:

امیدوار کن کسی را که ناامید به آستانت آمده

بگیر دستانی که اکنون بسوی تو بلند است

خدایا:

مستجاب کن دعای کسی که با اشکهایش تو را صدا می زند

حامی آن دلی باش که تنها شده است

با دستهای مهربانت ،

با تمام قدرت و عظمت و تواناییت

ببار رحمتت را بر بندگانت ...

آمین اى مهربان ترین