وقتی دیدم درشکه را اسب میکشد

و انعام را درشکه چی میبرد

و به چشمان اسب چشم بند زده،

بر دهانش پوزبند

تاکم ببیند وکم بخورد و دم نزند!

همه چیز را فهمیدم

****************

صادق هدایت