من افرادی را می شناسم

که خداوند قلبشان را لبریز از مهربانی آفریده

و آنقدر عزیزدل اند

که دوست داری قلبشان را ببوسی!

می دانید

برای بوسیدن خوش قلب ها راه حلی پیدا کرده ام

چشم هایشان را عمیق ببوسید

باورکنید

چشم ها خودِ قلب اند !