لطفا برای یکدیگر نسخه نپیچید !

فراموش نکنیدکه قرار نیست همه آدم ها شبیه به هم باشند

وقتی کسی خسته و رنجور از همه چیزمی آید و سفره دلش را پیشتان پهن می کند

ملاحظه گر باشید و با حرف های نسنجیده تان پشیمانش نکنید ...

آدم ها گاهی

فقط به دنبال گوشی شنوا برای شنیدنِ دردهایشان هستند

و نیازی به راه حل های منطقیِ من و شما ندارند ...

صرفا فقط به این خاطر که

واکنش هایِ شما در برخورد با مسائل با آن ها متفاوت است

زخم زبان نزنید و نگویید

اگر جای تو بودم فلان کار را انجام می دادم

شاید راه حل هایِ شما فقط به کارِ زندگی خودتان بیاید ...

یادتان بماند

که حتی همه ی داروها

روی بدنِ همه ی بیماران تاثیر یکسانی ندارد...