خدا به دو دسته از بندگانش می‌خندد
دسته اول عده ای دست به دست هم میدهند
تایکی را
کوچک کنند وخدا نمی‌خواهد
هستند کسانیکه تمام همتشونو برای زمین زدن شما میکنند و به هر حربه ای متوسل میشوند
توکلتون به خدا باشه
چون غافلن از اینکه تلاششون بی ثمره و خدا حسابی هواتونو داشته داره و خواهد داشت

روح سالم حسد نمیورزد زیرا خود را لایق و شایسته میداند

دسته دوم عده ای دست به دست هم میدهند
تا  کسی را
عزیزو بزرگ کنند وخدا باز نمی‌خواهد

خداوند همراه لحظه هایتان