اگر به ظالم رو بدهی

و بگذاری که یک انگشت به حق تو تجاوز کند،

به هزار انگشت هم اکتفا نخواهد کرد!

این خود ما انسان ها هستیم که می بایست حریم خود را بزرگ درنظر بگیریم.

*****************

چارلز دیکنز