به دوستی گفتم :

چرادیگر خروسٍ تان نمیخواند؟ !!! 

گفت :

همسایه ها شاکی بودند که صبح ها مارا از خواب خوش بیدار می کند ،

ما هم سرش را بریدیم .

آنجا بود که فهمیدم هر کس مردم رابیدار کند سرش راخواهند برید .

در دنیای که  که همه از مرغ تعریف میکنند

نامی ازخروس نیست،

زیرا همه بفکر سیرشدن هستند ... نه بفکر بیدار شدن  ...!!!