نمیدانم چرا آدمها با یکدیگر حرف نمیزنند؟!

چرا هنگام ناراحتی سکوت یا قهر میکنند!؟

باور کنید تمام سوتفاهم ها از همین حرف نزدن ها شروع میشود!

به یکدیگر اجازه ی حرف زدن بدهیم

بگذاریم مشکلاتمان را کلمه ها حل کنند!

باور کنید هیچ چیز به اندازه ی حرف زدن روی قلب و احساس و فکر ما تاثیر ندارد!

کلمه ها قدرتی دارند که میتوانند

کوه های درون فکر ما را جا به جا کنند

و دیوار های بین ما را از بین ببرند!

به یکدیگر اجازه حرف زدن بدهید

در این روزگار افسردگی

سکوت فقط ما را از یکدیگر دور میکند