پروردگارم

ای معشوق.....

به ما کمک کن تا بدانیم که

وقتی پاهایمان خسته است،می توانیم به رفتن ادامه دهیم ،

به خاطر قدرتی که در دلهایمان نهفته است...

و زمانی که دلهایمان خسته است،هنوز هم می توانیم پیش برویم،

به خاطر قدرتی که در ایمانمان نهفته است.

به ما کمک کن

تا در هر دانه شن صحرا معجزه ی تفاوت را درک کنیم،

شاید این به ما کمک کند تا خویشتن را آنگونه که هستیم بپذیریم.

زیرا که همانگونه که دو دانه ی شن همانند هم نیستند،

دو موجود انسانی نیز مانند یکدیگر،اندیشه و عمل نمی کنند.