اگر نمی توانی مدادی باشی

که خوشبختی یک نفر را بنویسی

پس حداقل سعی کن پاک کنی

باشی که غم کسی را پاک کنی !

زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است .

پس طوری زندگی کن که حسرت داشتن پاک کن را نخوری !

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند!

آدم های بزرگ قامتشان بلندتر نیست

خانه شان بزرگ تر نیست

ثروتشان بیشتر نیست

آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند.

دوستان عزیز بر من ببخشید چون می دانم که این پست تکراریست

اما خودم بیش از اندازه از این متن لذت می برم

لذا عذم را پذیرا باشید