در بیست سالگی یاد گرفتم:

کار خلاف فایده ای ندارد،

حتی اگر با مهارت انجام شود.

*********************

در سی سالگی پی بردم:

قدرت،

جاذبه ی مرد است

و جاذبه، قدرت زن.

********************

در چهل سالگی آموختم

رمزِ ’خوشبخت زیستن‛

در انجام کاری نیست که دوستش داریم؛

بلکه در دوست داشتنِ کاریست که انجامش می دهیم.

******************

در ۵۵ سالگی پی بردم که

تصمیمهای کوچک را باید با مغز

و تصمیمهای بزرگ را با قلب گرفت.

*******************

در۶۰ سالگی آموختم که

بدون عشق میتوان ایثار کرد

اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید.

*******************

در ۸۰ سالگی پی بردم که

دوست داشته شدن و محبت دیگران به انسان،

بزرگ ترین لذتِ دنیاست.

******************

در ۸۵ سالگی دریافتم که

زندگی زیباست...

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای ؛

تحویل دهی ...

خواه با فرزندی خوب ...

خواه با باغچه ای سرسبز ...

خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی ...

و اینکه بدانی ...

حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است .

این یعنی تو موفق شده ای!