آهای (چینی ها )!!!

دیگر پولمان را حرام ترقه ها و جنس های گوناگون شما نمی کنیم

چهارشنبه سوری جشن ماست.

از امسال آتش درست می کنیم  و از روی آن می پریم و شادی می کنیم.

از امسال قاشق زنی می کنیم و به هم شیرینی می دهیم .

از امسال جشنی واقعی می گیریم.

از امسال در آستانه سال نو خیابان ها را رنگارنگ می کنیم .

به هم عشق می ورزیم.

از امسال چهارشنبه سوری را ایرانی برگزار می کنیم.

از امسال به کودکانمان خواهیم آموخت که چهارشنبه سوری جشن شادی است

جشن سپاس از خدای یگانه است

نه ترس و وحشت.

چهارشنبه سوری جشن ماست.

تک تک ما حتی در برابر جشن های سرزمینمان مسؤلیم چون بخشی از تاریخ و فرهنگ ماست.