خواستیم ادعای بزرگ شدن کنیم،

به  لب هایمان اجازه ی بوسه به سیگار را دادیم...

بزرگ نشدیم!

گفتیم لابد باید عاشقِ یک جنسِ مخالف شویم برای بیشتر دیده شدن...

دیده نشدیم!

با خودمان گفتیم ازدواج بهترین راهِ بزرگ شدن است،

"او" را واردِ زندگی مان کردیم...

نه میدانستیم چه میخواهیم

نه میدانست چه میخواهد...

قلب فرستادیم و تحویل گرفتیم،

زیرِ یک سقف رفتیم و با بالا رفتنِ اولین صدا فهمیدیم هنوز بزرگ نشدیم...

"گفتند" بچه دار شوید تا زندگی تان آرام بگیرد...

حالا ما،هی کش میدهیم این نسلِ سردرگرم را،

بدون آنکه بدانیم مشکل عمیق تر از این حرفاست

و

"ما هنوز بزرگ نشدیم"...!