اﮔر ﺩﯾﺪید ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭد ﻭ ﻣﮑﺚ ﻣﯿﮑﻨد

ﺑﺪانید ؛ " ﻧﺎﺭﺍحت هست "...
ﺍﮔر ﺩﯾﺪید ﮐﺴﯽ ﺍﺻﻼ ﺍﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎنﺵ ﻧﻤﯿﺎیﺩ 

ﺑﺪانیدﺧﯿﻠﯽ " ﺗﻮ ﺩﺍﺭد "...

ﺍﮔر ﺩﯾﺪید ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪد،

ﺑﺪانید " خیلی ﺯﺧﻢﺧﻮﺭﺩﻩ  است"...
ﺍﮔر ﺩﯾﺪید ﮐﺴﯽ ﺑﻪ همه ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﻮجه هست ،

ﺑﺪانید" ﺯﻣﺎﻧﯽ ، ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩه است "...

ﺍﮔر ﺩﯾﺪید ﮐﺴﯽ توی ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ، ﻫﯽ ﻣﯿﮕوید: ﺷُﮑـــﺮﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،

ﺑﺪانید " ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕوید ، ﻧﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺑ هست ﻧﻪﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ "...

ﺍﮔر ﺩﯾﺪید ﮐﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨد ،

ﺑﺪانید " ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭد "...

ﺍﮔر ﺩﯾﺪید ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨد ،

ﺑﺪانید" ﺩﺭﺩﻫﺎیش را ، ﺧــِــــیـﻠﯿﻬﺎ نمی فهمند "...

ﺍﮔر ﺩﯾﺪید ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺩش را ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨد

ﺑﺪانید " ﺍﺯ ﺧــِــــــــیلی ها ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ است "...

اگر دیدید کسى زیادمیخوابد

بدانید"خیلى تنهاست"...

ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ، ﻭﻟـــﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ....!¡

افسوس