سر سطر بنویس.

پسران کراک وتریاک

دختران شیشه و هرزه.

مادران دق مرگ .

پدران می دوند برای نان.

بنویس

بابا نای نان دادن ندارد، بابا کار ندارد.

بابا سهمیه ای برای استخدام ندارد.

بنویس .

آن بچه سرطان دارد.

هزینه هر آمپولش بیشتر از 1 میلیون تومان است

. خانه آنها پایین شهر است .

اشک چشمهای مادرش مروارید دارد .

بنویس.

تلاش بی ثمر.

صاحب خانه بابا را جواب کرد.

حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود.

بابا پول قبض آب ندارد.

بنویس.

نماز قضا دارد اما سفره ما غذا ندارد.

بنویس.

اهل محل برای ساختن مسجد پول جمع میکنند

اما سقف خانه ما چکه میکند.

بنویس.

پسر همسایه ما از گرسنگی مرد اما در مجلس ختمش گوسفند سر بریدند.

بنویس.

دختر همسایه دکتر است

او کمر درد مردان را خوب میکند و مردان به او پول میدهند تا پدرش گدایی نکند.

بنویس.

زندگیمان سخت ، آسان میگذرد.

بنویس...