پنجشنبه ، ظهر مرادعوت کردند تا درجلسه هیئت مدیره بعنوان مطلع( هه هه) شرکت کنم

جلسه خوب و آرامی بود

بی هیچ بحث و جدلی

با همدلی و  با سادگی مطالب مطرح شد

همه نیت شان این بود که کاری بکنند تا به سود بیشتری برسیند

بی آنکه دعوائی باشد

تصمیماتی گرفته شد

نمی دانم بعضی موارد چقدر مطابق یا آئین نامه و اساسنامه شرکت بود

ولی مجموعا به نظرم خیلی خوب بود

این هم شرکت در جلسه هیئت مدیره