پروردگارا!

گنج های رحمتت رابه روی مابگشا،

ومارامشمول رحمتت قرار ده

رحمتی که بعد از آن در دنیاو آخرت عذابمان ننمایی

واز فضل وسیعت مارااز روزی پاک وحلال بهرمند گردان

ومارامحتاج و نیازمند‌ وفقیر درگاه کسی غیر از خودت قرار مده

و شکر گذاری مارانسبت به خودت وفقر ونیازمان رابه خودت افزون فرما

تااز غیر تو بی نیاز و خویشتن دار باشیم!