حواسمان باشد هیچگاه از اطرافیان خود نپرسیم:

پدر یا مادرت، چگونه از دنیا رفت؟

هیچگاه از پدر یا مادری نپرسیم که فرزندتون چطوری درگذشت؟

هیچگاه از کسیکه هنوز کاری واسه خودش پیدا نکرده (خصوصا در جمع) نپرسیم هنوز بیکاری؟
اگر هم کاری از دستمون بر میاد، تو جمع بهش نگیم. بکشیمش کنار بگیم من میتونم برات کار پیدا کنم.

هیچگاه از فقیر و تنگدست نپرسیم پول احتیاج داری؟

بدون اینکه بخواد، پولو بهش بدیم تا همیشه  حرمت و احترام رو حفظ کنیم.

هیچگاه از زنی که بچه دار نمیشه نپرسید؛ هنوز بچه دار نشدین؟

بلکه ازخدا بخواهید بهشون فرزندی سالم ببخشهپ

هیچگاه از میهمانی که تازه رسیده نپرسیم؛ آب یا خوراکی ای میل داری؟

بلکه بدون چون و چرا ازش پذیرایی کنیم.

به این میگن میهمان نوازی.

هیچگاه از مجردی نپرسیم؛ چرا هنوز ازدواج نکردی؟

هیچگاه بخاطر خنداندن دیگران کسی را مسخره نکنیم

همیشه آنچه برای خودنمی ‌پسندیم برای دیگران هم نپسندیم...