مدتی است که سریالی به عنوان ویکتوریا از یکی از شبکه های آن طرف آبی ، پخش میشود

اینکه در این سریال سعی وافری شده تا نمایش دلپسندی از روابط و اتفاقات سنوات گذشته انگلستان ، نشان دهند ، امریست بدیهی

اما نکته ای که شدیدا توجه مرا به آن جلب کرده، تهعد و پایبندی آنها به قانون است

قانونی که نتیجه تفکر ، تعقل و خرد جمعی مردم است

و تصویب شده قشری مرفه و پولدار!!!

که بدون تردید مشکلات و نواقص بسیاری راداشته و دارد

اما نکته مهم تمکین و پیروی بی چون وچرای همه اقشار جامعه از این مصوبه انسانی است

البته ناگفته نماند که یکی از دلایلی که قانون شدیدا اجرا میشود

وجود تنبهات شدید برای فردی است که ناقض قانون باشد

مثلا اگر فعلان لردی ، کار خاصی را انجام ندهد ، همه اموالش به نفع ملکه توقیف میشود

در این سریال شاهد هستیم ، علیرغم مخالفت جمع کثیری از طبقه اشراف انگلستان با ملکه ویکتوریا

همه دستورات اورا می پذیرند و سر تکریم فرود می آورند

بی هیچ اغماضی ، قانون ساری و جاریست

و شرافت انسانی موضوعی است که خیلی اهمیت دارد

کاش کمی هم همه روشنفکران و طبقات حامعه ما، تهعد و پایبندی به قانون را می پذیرفتند

و اجرا می کردند

کاش می آموختیم همه را دربرابر قانون یکسان ببینیم

کاش

و ای کاش