سنجد: عشق،فرزانگی،زایش

سیب: زیبایی، سلامت

سبزه: تولد دوباره،حیات نو

سمنو: ثروت، وفور

سیر: تندرستی

سرکه: صبر،عقل

سماق: صبر، بردباری