من یک زنم،

پس روز زن بر من مبارک

یک مادرم،

پس روز مادر بر من مبارک

امور خانه را مدیریت میکنم،

پس روز مدیر بر من مبارک

بر بالین عزیزان دردمندم بیدار می‌مانم و دردهایشان را مرحمم،

پس روز پزشک بر من مبارک

برای راحتی زندگی خانواده ام، میسازم آنچه که نیست و خلق میکنم آنچه که مایع آرامششان هست،

پس روز مهندس بر من مبارک

درس‌های زندگی را با تمام وجود می آموزم، با مهربانی، با صبر و تحمل و امید،

پس روز معلم بر من مبارک

حریم زندگی‌ام را ، حرمت خود و خانواده ام را پاسبانم،

پس روز مرزبان بر من مبارک

دسته گلی به خودم تقدیم میکنم چون یک زنم با یک عالمه عشق نه وظیفه !!!!